Drukuj

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, powołany został przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i obejmuje zasięgiem swego działania powiat grodzki – Dąbrowę Górniczą.

 

Barbara Makola Przewodnicząca Zespołu, zadania Zespołu 1-4,  tel. 571332370, pok. 015

Adam Witas Sekretarz Zespołu, zadania 1-4, tel. 571332 372, pok.014

Marta Włudarz, zadania 1-3, m.in. archiwizacja, tel. 571332371, pok. 014

Izabela Lasek, zadania 1-3, m.in. legitymacje osób niepełnosprawnych,  tel. 571332371, pok. 014

Monika Debudaj, zadania 1-3, tel. 571332371, pok. 014

Elżbieta Sieradzka, zadania 1-3, m.in. karty parkingowe,  tel. 571332372, pok. 010

Marta Nanuś  zadania 1-3, tel.571332371, pok. 010

 

adres e-mail do kontaktu z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności : pzoondg@mops.com.pl

 

Godziny przyjmowania stron
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9:00 – 13:00
czwartek 7:00 – 15:00

Zadania Zespołu

1. Realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zespół orzeka o:

niepełnosprawności – w przypadku dzieci do szesnastego roku życia
– stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób powyżej szesnastu lat

2. Przyjmowanie wniosków i wydawanie:

legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osób po 16 roku życia
– legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
– wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia
– wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia

3. Sporządzanie informacji zbiorczej o realizacji zadań powiatowego zespołu.

4. Współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności.

Sposób załatwienia spraw

Uwaga. Poniższe druki należy drukować dwustronnie!

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba ubiegającą się o orzeczenie składa w oryginale:

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – Wniosek o stopień niepełnosprawności

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – w całości wypełnia lekarz prowadzący – Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dla osób do 16-tego roku życia – Wniosek o niepełnosprawność

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka(do 16 – tego roku życia) – w całości wypełnia lekarz prowadzący – Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Inne dokumenty:

- Upoważnienia - upoważnienie

- Rodo - Rodo

- Oświadczenie o adresie - Oświadczenie o adresie zamieszkania

 

Wnioskodawca wraz z drukami wniosku i zaświadczenia lekarskiego winien złożyć oryginały lub potwierdzone przez świadczeniodawców usług medycznych (lekarzy lub pracowników przychodni czy szpitali) za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenie zasadnicze (karty wypisowe, wyniki istotnych badań), natomiast w przypadku powtórnego składania wniosku dodatkowo przedłożyć kserokopię dotychczasowego orzeczenia lub oryginał do wglądu.

Powiatowy Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność.
Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – 
Wniosek o legitymacje

Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kserokopię orzeczenia oraz jedno aktualne, niezniszczone (nieużywane) zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jak do dowodu osobistego) . Dotyczy to również dzieci do 16 roku życia.

Informacja o legitymacjach

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046, ze zmianami), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. ni. do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego oraz zniżek w dostępie do usług w obszarze m. in. sportu, kultury i turystyki, świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Ponadto od 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1541).

Zgodnie z nowymi wzorami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopnień niepełnosprawności, numer legitymacji) według następujących wzorów:

1) 00000000000;01-U;lekki;000000000/0001,

2) 00000000000;01-U;;000000000/0001,

3) 00000000000;;lekki;000000000/0001,

4) 00000000000;;;000000000/0001.

Do odczytania QR kodu można użyć darmowych programów komputerowych, aplikacji na smartfony oraz czytników QR kodów opartych na technologii CMOS.

Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej

Jednocześnie nadmieniam, że legitymacje wydane przed 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony. Natomiast jeżeli osoba niepełnosprawna nie posiada ważnej legitymacji, to do czasu odbioru legitymacji wydanej wg nowego wzoru, może posługiwać się posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Członkami składu orzekającego są: lekarze, psycholog, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz pracownicy socjalni. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu w godzinach rannych i popołudniowych.

Tryby odwoławcze
Powiatowy Zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, o ile nie uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie.

Terminy załatwienia sprawy
do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku lub do 2 miesięcy w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych.

Informacja

W związku z wejściem w życie dnia 01.07.2014r. zmiany art. 8 ust. 1 z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2013r. poz. 1446), wnioski o wydanie kart parkingowych są przyjmowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w siedzibie zespołu.

Uprawnione do karty parkingowej są osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się  oraz osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności 05-R lub 10-N lub 04-O lub 07-S (uprawnienie to przysługuje od 1.04.2020) , które uzyskały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po wejściu w życie zmiany do w/w ustawy, czyli po 1 lipca 2014r. i spełniają przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
Art. 8 ust. 3a pkt. 1
„Kartę parkingową wydaje się: osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”

Do osób uprawnionych zaliczone są osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane po 1 lipca 2014r., spełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), niezależnie od symbolu niepełnosprawności.

Uprawnione do karty parkingowej są także dzieci do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych po 1 lipca 2014r., spełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Art. 8 ust. 3a pkt. 2
„Kartę parkingową wydaje się: (…) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”

Wniosek o wydanie karty parkingowej – Wniosek o kartę parkingową

Numer rachunku bankowego na który ma być wniesiona opłata za wydanie karty parkingowej 21 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Velo Bank 61 1560 1010 2148 1236 9177 0002
W tytule przelewu należy wpisać:
Opłata za wydanie karty parkingowej. Wpłacający: (tu wpisać imię i nazwisko osoby dla której zostanie wydana karta parkingowa)

Do wniosku należy dołączyć:

1.kserokopię prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności,

2. jedno aktualne zdjęcie

3. potwierdzenie opłaty za wydanie karty parkingowej.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.11.2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej -z dnia 18.12.2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Ustawa z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie Rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania kart parkingowych

 

Aktualny stan prawny od dnia 31.12.2023 r.

W dniu 22 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2768 ogłoszona została ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r.
o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Dalej art. 2. W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa w art. 1, na okres wskazany w art. 1, karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.), zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

W ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) przedmiotowa ustawa wprowadza następujące zmiany:

1) uchyla art. 23;

2) w art. 24 uchyla ust. 1;

3) uchyla art. 25 i art. 26.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

 

Stan prawny obowiązujący do 31.12.2023 r.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; (dotyczy wniosków złożonych od 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r.);
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, (wydane dla placówek), zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

***

W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona
została
ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wszedł w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 roku.

Zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową, utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r.


- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w związku z zachowaniem
ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zatem karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, której okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r.

Karty parkingowe wydane dla placówek, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

 

Polecamy linki do następujących stron

www.rehabilitacja.zpchr.pl– Ośrodki Wypoczynkowe i Rehabilitacyjne
www.zpchr.pl– Baza Zakładów Pracy Chronionej
www.pfron.org.pl– Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
http://www.glusi.pl/ – portal dla osób niesłyszących i słabosłyszących
www.biurokarier.idn.org.pl – biuro karier osób niepełnosprawnych
www.idn.org.pl – internet dla niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.info – portal dla osób niepełnosprawnych
www.ipon.pl – internetowy portal osób niepełnosprawnych

W celu złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć następujące dokumenty:

- o stopnień niepełnosprawności:

1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - wniosek

2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego - zaświadczenie lekarskie

3. dokumentacje medyczną z leczenia (karty wypisowe, wyniki badań, historie choroby z poradni leczących).

- o niepełnosprawność:

1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawność- wniosek,