Drukuj

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta Dąbrowy Górniczej znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz.901 z późniejszymi zmianami) tj. 600,00 zł (netto).

Zgodnie z art.90b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jednolity (Dz. U. z 2022 r. poz.2230 z późniejszymi zmianami) pomoc materialna przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności;
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
d) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych przez ucznia dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów (przykłady wydatków kwalifikowanych w załączeniu) oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie poniżej wymienionych dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość:
imiennych faktur VAT,
imiennych rachunków,
imiennych dowodów wpłat KP,
biletów imiennych miesięcznych.

Powyższe dokumenty muszą być wystawione na pełnoletniego ucznia, a  w przypadku ucznia niepełnoletniego na rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto na fakturze/rachunku musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Data wystawienia dokumentu powinna się zawierać w okresach:

1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od miesiąca lipca poprzedzającego dany rok szkolny do miesiąca czerwca danego roku szkolnego.
2. Abonament za usługę internet oraz bilety miesięczne – od miesiąca września do miesiąca czerwca danego roku szkolnego.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Przy dokonywaniu zakupu asortymentu podlegającego refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego należy pamiętać, aby artykuły te nie należały do grupy towarów tzw. „luksusowych”, gdyż zbyt wysokie koszty zakupu nie mogą zostać rozliczone w ramach przyznanego stypendium szkolnego, albowiem pomoc materialna udzielana w tej formie ma charakter socjalny.

Termin składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku :
1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa powyżej.

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2 (parter).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą od dnia 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2 (parter) w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 8.00 do 14.30
czwartek od 8.00 do 16.30
piątek od 8.00 do 12.00.

Faktury VAT, rachunki imienne wystawione na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2 (parter) w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 8.00 do 14.30

czwartek od 8.00 do 16.30
piątek od 8.00 do 12.00.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: długotrwała choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Więcej informacji dotyczących stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2 lub telefonicznie pod numerem 571 332 336, 571 332 337.

Załączniki do pobrania:
Uchwała Nr VIII/116/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Przykładowe_wydatki_kwalifikowane
RODO stypendium szkolne
RODO zasiłek szkolny
Pełnomocnictwo
Upoważnienie
Zmiana rachunku bankowego
Wniosek stypendium szkolne
Wniosek zasiłek szkolny