Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 674 zł netto lub kwoty 764 zł netto (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Od 01.11.2015r. wysokość kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Od 01.11.2015r. wysokość kwoty uprawniającej do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł na osobę w rodzinie.

Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych za okres zasiłkowy uważa się okres od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłek przysługuje:

Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Opiekunowi faktycznemu dziecka.

Osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, nie pozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się). Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

18 roku życia

nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego w bieżącym okresie zasiłkowym wynosi miesięcznie:

95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca października) licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek jeżeli zostały spełnione warunki ustawy.