Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-12

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:perfekcyjneStrony.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Nowicka, adres poczty elektronicznej bnowicka@mops.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 571-332-330. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.
Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.
Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.
Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Metodologia badań

Witryna została przeskanowana za pomocą ogólnodostępnego narzędzia w sieci Internet o nazwie WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (dostępnego pod adresem https://wave.webaim.org/) przeznaczonego do badania dostępności stron internetowych. Wynik skanowania zwrócił:

0 błędów krytycznych

0 błędów kontrastowych

oraz komunikat: Gratulacje! Nie wykryto żadnych błędów!

Dostępność architektoniczna

Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

1. AI. J. Piłsudskiego 2
2. Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Wyszyńsk
iego 1
3. Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Chemiczna 2
4. Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Obrońców Pokoju 7
5. Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Przedziałowa 1

6. Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Łączna 31

7. Dział Aktywizacji Zawodowej i komunikacji Społecznej,
ul.
Łączna 31

8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 3 Maja 22

Ad. 1. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 2.

Budynek posiada dwa wejścia dla interesantów/pracowników. Zarówno wejście główne jak i boczne jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a dodatkowo przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.Po wejściu do budynku głównym wejściem po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny/biuro podawcze, w którym pracownik MOPS udzieli podstawowych informacji, skontaktuje z odpowiednim merytorycznie pracownikiem.W prawym skrzydle, za punktem informacyjnym/biurem podawczym za szklanymi drzwiami po lewej stronie znajduje się ogólnodostępna winda, umożliwiająca dostęp na każdą nadziemną kondygnację budynku. W windzie nie funkcjonuje sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi, ani nie ma oznaczeń alfabetu Braille'a.Na wyświetlaczu zobrazowana jest cyfra wskazująca kondygnację, odpowiednio:
„O" - parter, „l"-1 piętro, „2" - II
piętro, 3" - III piętro, „4" - IV piętro. W windzie zamontowane jest urządzenie (interkom) pozwalające przywołać pomoc w sytuacji awarii.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Wokół budynku znajduje się parking samochodowy, w tym od strony wejścia głównego parking przeznaczony dla pracowników oraz 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku znajduje się parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami dla klientów oraz jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.Obok windy znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji na temat rozkładu pomieszczeń informacji głosowych (systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące), oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego po uprzednim kontakcie pod nr tel: 571-332-330 lub mailowo bnowicka@mops.com.pl
Konieczność kontaktu należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą.

Ad. 2 Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Wyszyńskiego 1

Budynek posiada dwa wejścia dla interesantów/pracowników. Zarówno wejście główne jak i boczne jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a dodatkowo przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Punkt terenowy pracowników socjalnych zlokalizowany jest na drugim piętrze. Do budynku przynależy winda (wejście z chodnika obok Apteki) dostosowana dla osób niepełnosprawnych wraz z oznaczeniami alfabetu Braille'a, która umożliwia wjazd na piętro. Przy budynku znajduje się parking samochodowy, w niedużej odległości znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji na temat rozkładu pomieszczeń informacji głosowych (systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące), oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ad. 3 Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Chemiczna 2 - lokal wynajmowany.

Budynek posiada jedno wejścia dla interesantów/pracowników. Wejście jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych - znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Punkt terenowy pracowników socjalnych zlokalizowany jest na parterze w lewym skrzydle budynku. Przy budynku znajduje się parking samochodowy, z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
W budynku
jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
informacji na temat rozkładu pomieszczeń informacji głosowych (systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące), oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ad. 4 Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Obrońców Pokoju 7

Punkt terenowy pracowników socjalnych zlokalizowany jest na parterze, do którego prowadzi jedno wejścia dla interesantów/pracowników. Wejście jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd dla wózków inwalidzkich z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma toalety dla osób z niepe
łnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
informacji na temat rozkładu pomieszczeń informacji głosowych (systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące), oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ad. 5 Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Przedziałowa 7

Punkt terenowy pracowników socjalnych zlokalizowany jest na parterze, do którego prowadzi jedno wejścia dla interesantów/pracowników. Wejście nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, prowadzi do niego nieutwardzony podjazd. Wejście jest częściowa dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami- występuję podjazd dla wózków inwalidzkich z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się, brak utwardzonego podjazdu. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych (miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się z drugiej strony budynku - od strony wejścia do przychodni).
W budynku nie ma toalety dla osób z niepe
łnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji na temat rozkładu pomieszczeń informacji głosowych (systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące), oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ad. 6 Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Łączna 31

Budynek posiada jedno wejścia dla interesantów/pracowników. Wejście nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych -wejście do budynku po kilku schodach z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma toalety dla osób z niepe
łnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
informacji na temat rozkładu pomieszczeń informacji głosowych (systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące), oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ad. 7 Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej, ul. Łączna 31

Budynek posiada jedno wejścia dla interesantów/pracowników. Wejście jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dodatkowo przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.
W budynku
jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
informacji na temat rozkładu pomieszczeń informacji głosowych (systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące), oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ad. 8 Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 3 Maja 22

Budynek posiada jedno wejścia dla interesantów/pracowników. Wejście nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wejście po jednym około 15 cm schodnie, brak barierki umożliwiającej podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Przy budynku brak jest wyznaczanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma toalety dla osób z niepe
łnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
informacji na temat rozkładu pomieszczeń informacji głosowych (systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące), oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku wystąpienia niedostosowania powyższych punktów terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość uzyskania indywidualnego alternatywnego dostępu.
W tym celu osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr
tel: 571-332-330 lub mailowo bnowicka@mops.com.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021