KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Aleja Piłsudskiego 2, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, stosowany jest szczególny nadzór
  w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny).

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Aleja Piłsudskiego 2, tel. (32) 262 – 40 – 40, fax (32) 261 – 36 – 94, e – mail: sekretariat@mops.com.pl, reprezentowany przez Dyrektora.

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mops.com.pl.

 4. Monitoring stosowany jest celem zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9a ustawy z dnia 08 marca 1990r.
  o samorządzie gminny, art. 22
  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

 5. Monitoringiem wizyjnym objęto:

1) teren wokół budynku Ośrodka przy Al. Piłsudskiego 2, a w szczególności parking przed budynkiem,

2) pomieszczenia wewnątrz budynku Ośrodka, a w szczególności wejście główne wraz z korytarzem, Biuro Podawcze, kasę Ośrodka oraz korytarz po stronie windy.

 1. Zapisy w systemie monitoringu przechowywane są przez okres nie przekraczający 3 miesięcy, licząc od dnia nagrania, a po upływie tego okresu będą usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 2. Odbiorcami danych w postaci wizerunku są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa oraz na podstawie umów zawartych z administratorem.

 3. Osobom zarejestrowanym monitoringiem przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, gdy to nie będzie naruszać praw osób trzecich; żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzania danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 4. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.