Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej
Al. Piłsudskiego 2,
piętro III, pok. 309
tel. (32) 262 40 40 tel wew. 365 lub 571 332 365
e-mail: abubak@mops.com.pl

Program Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner-ue-fundusz-spoleczny

EU-EFS_cent-kolorKAPITAL_LUDZKI

BUDŻET PROJEKTU „INTEGRA”

W latach 2008 – 2013 budżet projektu wynosił łącznie: 5 899 249,51 zł
Budżet projektu na lata 2014 – 2015 wynosi : 780 329,00 zł

UCZESTNICY / UCZESTNICZKI PROJEKTU „INTEGRA”

W latach 2008-2013 objęto wsparciem 656 mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy uczestnicząc w projekcie zdobywali lub podnosili kwalifikacje oraz uczyli się, jak radzić sobie na rynku pracy. W latach 2014 – 2015 objętych wsparciem zostanie min. 60 mieszkańców Dąbrowy Górniczej

CEL PROJEKTU „INTEGRA”

Głównym celem projektu jest włączenie społeczne, podniesienie poziomu integracji społecznej, podniesienie umiejętności i kompetencji ułatwiających samodzielne przezwyciężanie trudności, wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji społecznej i zawodowej, tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu lokalnych partnerstw i wspieranie już istniejących.

DLA KOGO JEST PROJEKT „INTEGRA”

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Narzędziem realizacji kolejnej edycji projektu będą Programy Aktywności Lokalnej (PAL) skierowane do osób dotkniętych problemem bezdomności oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi z terenu gminy.

CO OFERUJE PROJEKT „INTEGRA”

W ramach projektu systemowego w latach 2014-2015 planuje się realizację min.: wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, wsparcia terapeuty ds. uzależnień oraz doradcy do spraw osób niepełnosprawnych, animacji lokalnej, treningów umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwa i wsparcia specjalistycznego, współpracy z przedstawicielami lokalnych podmiotów i instytucji oraz działań o charakterze środowiskowym.

POWRÓT NA RYNEK PRACY

Osoby biorące udział w projekcie uczestniczą w szeregu działań mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, umożliwiających zdobycie nowych umiejętności, a co za tym idzie powrót do aktywnego życia zawodowego. W ramach tego typu działań planuje się zorganizowanie zajęć w Klubie Integracji Społecznej obejmujących doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, terapeutą ds. uzależnień, doradcą osób niepełnosprawnych.

NOWE UMIEJĘTNOŚCI I ROZWÓJ OSOBISTY

Dla uczestniczek i uczestników projektu planuje się zorganizowanie treningów z zakresu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, które będą tematycznie dostosowane do potrzeb np. trening budżetowy, kulinarny, organizacji obowiązków domowych czy trening mający na celu poprawę relacji z bliskimi. Ponadto planuje się zatrudnienie w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i planowanych do realizacji działań specjalistów, edukatorów i coacherów np. od kwestii równościowych – gender czy dietetyka. Poradnictwo i wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnej lub grupowej.
Dla uczestników PAL na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz ich otoczenia planuje się zorganizowanie zajęć edukacyjno – korekcyjnych w formie wyjazdowej. Celem tej formy wsparcia będzie stworzenie dla całych rodzin możliwości wspólnego spędzania wolnego czasu , poprawę relacji, zbliżenie się do siebie oraz odkrycie potencjału wsparcia płynącego z prawidłowo funkcjonującej rodziny.

WSPARCIE SPECJALISTÓW

W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie: 4 pracowników socjalnych, w tym pracownika zajmującego się sprawami osób niepełnosprawnych, 2 streetworkerów oraz animatora lokalnego. Do zadań pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu należy świadczenie pracy socjalnej w szczególności na rzecz uczestników projektu, natomiast do zadań pracownika socjalnego zajmującego się sprawami osób niepełnosprawnych należy udzielanie informacji i porad w zakresie niepełnosprawności z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. Streetworkerzy zatrudnieni w Ośrodku, to pracownicy socjalni, którzy podczas pracy w terenie nawiązują kontakt z osobami bezdomnymi i przekazują im informacje na temat możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez MOPS w Dąbrowie Górniczej. W odpowiedzi na przyjmowane zgłoszenia telefoniczne, streetworkerzy podejmują także działania interwencyjne, dotyczące pobytu osób bezdomnych na terenie naszego miasta. Zatrudniony animator wspierał będzie głównie realizację przedsięwzięcia na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi m.in. poprzez: animację środowiska lokalnego, integrację grupy, a także aktywizację i edukację mieszkańców Dąbrowy, zwłaszcza uczestników i uczestniczek PAL.

ORGANIZACJA GRUP INICJATYWNYCH / KLUBÓW SAMOPOMOCOWYCH

Planuje się zorganizowanie grup inicjatywnych lub klubów samopomocowych zrzeszających osoby borykające się z podobnymi trudnościami. Celem tego działania będzie aktywizacja członków i włączanie ich w proces rozwiązywania problemów, ożywienie środowiska lokalnego.

INTEGRACJA, ZABAWA, EDUKACJA

Realizowane w ramach projektu działania o charakterze środowiskowym mają na celu rozbudzenie motywacji , przełamanie wewnętrznych barier, promocję zdrowego stylu życia, edukację ekologiczną, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, pobudzenie integracji społecznej, rozwijanie samodzielności życiowej, rozwój osobowości, edukację zdrowotną, naukę zasad współistnienia społecznego i poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, naukę współdziałania w grupie oraz profilaktykę przeciwuzależnieniową. W ramach tych działań organizowane będą m.in: rodzinne wycieczki umożliwiające odkrywanie regionalnych zasobów, spotkania integracyjne, wyjścia umożliwiające korzystanie z lokalnych ośrodków kultury.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dąbrowy Górniczej do uczestnictwa w projekcie.

 

Aby wziąć udział w programie należy zgłosić sie do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zobacz tutaj.