Wniosek o pomoc finansową lub inną

 

pobierz: wniosek-o-pomoc-finansową-lub-inną

pobierz : upoważnienie do odbioru decyzji

pobierz : upoważnienie do pobrania zasiłku

 

Pracownik socjalny sytuację osobistą, rodzinną i dochodową będzie ustalał na podstawie dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamości,
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 01 września 1997 roku, orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzecznika komisji lekarskiej,
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potraconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
 10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole podstawowej lub szkole wyższej,
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 16. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 17. zaświadczenia o których mowa w art.8 ust. 7 i 8,
 18. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12,
 19. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
 20. oświadczenia o stanie majątkowym.