Komunikat dotyczący wypłat świadczeń rodzinnych w miesiącu czerwcu 2024 r.

Podane poniżej terminy wypłat przelewów mają charakter orientacyjny i mogą ulec przesunięciu o 1 lub 2 dni robocze.

W związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego nie jest możliwe realizowanie wypłat w kasie tut. Ośrodka na dotychczasowych warunkach. W wyjątkowych sytuacjach wypłaty  w kasie dokonywane będą jedynie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z pracownikiem Ośrodka.

W celu sprawnej realizacji wypłat można przesłać elektronicznie na adres: dsr@mops.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Al. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane przysługujące świadczenia.

Ponadto informujemy, że w miesiącu czerwcu wypłaty świadczeń na rachunek bankowy będą dokonywane wg poniżej przedstawionego harmonogramu

Świadczenia rodzinne przelewy:

12.06.2024 : zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny

13.06.2024: zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie

12-14.06.2024 : wypłaty dla osób, które mają potrącenia ze świadczeń rodzinnych w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami

Świadczenia rodzinne kasa :

 10.06.2024: AJ (drugi poniedziałek miesiąca)

 11.06.2024 : K – R (drugi wtorek miesiąca)

 12.06.2024 : S – Ż (druga środa miesiąca)

 

28.06.2024 - końcowe wypłaty świadczeń rodzinnych - przelewy

Wypłaty świadczeń rodzinnych finansowanych z funduszu pomocy będą dokonywane do ostatniego dnia miesiąca.

 

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy 2023/24 można składać w formie elektronicznej od dnia 01.07.2023r. Wnioski składane elektronicznie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Natomiast w formie papierowej wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

w pokoju nr 026 na parterze budynku od dnia 01.08.2023r. od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 i w czwartki od 9:00 do 16:30

lub przesłać tradycyjną pocztą.

 

Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy

Świadczenia rodzinne będą przyznawane uchodźcom z Ukrainy, którzy wjechali „legalnie” do Polski od 24 lutego 2022 r. na takich samych zasadach co obywatelom polskim z wyłączeniem warunku dotyczącego posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego dla osoby samotnie wychowującej dzieci - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; , w przypadku obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny zgodnie z art. 2, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) wymagane są dodatkowe dokumenty:

1) zatwierdzone przez sąd polski tj.:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, jeżeli dotyczy

odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, jeżeli dotyczy

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, jeżeli dotyczy odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, jeżeli dotyczy;

2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany - przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

3) odpis aktu zgonu drugiego z rodziców, jeżeli dotyczy – przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Do ustalenia prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności wymagane jest orzeczenie wydane przez polski organ orzeczniczy (PZOoN lub ZUS).

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim – wnioski w języku ukraińskim dostępne są na stronie internetowej MPiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy.

Kontakt w sprawie świadczeń rodzinnych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dąbrowie Górniczej

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Al.J.Piłsudskiego 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

od poniedziałku do środy w godz. 9.00 do 13.00,

czwartek od 9 do 16.30

piątek - nieczynne dla klientów (dzień wewnętrzny)

Informacja tel.:

571-332-311, 572-702-991,

572-702-994, 572-702-987,

572-702-990,. 572-702-988,

572-702-986, 571-332-312,

Komunikat dotyczący wysokości świadczeń pielęgnacyjnych

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Natomiast w myśl art. 17 ust. 3b w/cyt. ustawy waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego została ogłoszona w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” dnia 13 listopada 2023r. (M. P. z 2023r. Poz. 1224) i wynosi od 1 stycznia 2024r.  2988,00 zł.

 

Komunikat dotyczący przedłużenia prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego) oraz zasiłku dla opiekuna uzależnionych od niepełnosprawności przyznanych na podstawie orzeczeń wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz orzeczeń wydanych na czas określony na podstawie innych ustaw (w szczególności orzeczeń ZUS, KRUS)

Zgodnie z art. 15h ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2021, poz. 2095 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 15 zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2021, poz. 2095 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:

1) częściowej niezdolności do pracy,

2) całkowitej niezdolności do pracy,

3) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

4) niezdolności do samodzielnej egzystencji

– wydane na czas określony na podstawie odpowiednio przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 252), ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455, 1622, 1818 i 2473), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 203 i 252), ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622, 2473 oraz z 2020 r. poz. 252), którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Wejście w życie ww. przepisów oznacza, że okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony, po spełnieniu warunków wskazanych w tych przepisach, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany w tych przepisach okres. Przedłużenie z mocy prawa ww. orzeczeń oznacza obowiązek przedłużenia z urzędu prawa do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

W przypadku wystąpienia zmian mogących mieć wpływ na prawo do dalszego pobierania świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, w tym uzyskania nowego orzeczenia, należy przed wydaniem decyzji powiadomić tut. Ośrodek o zaistniałych okolicznościach.

Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Uprzejmie informuję, że w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia “Za życiem”, prowadzonym od roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, osoby zainteresowane mogą kontaktować się osobiście w sprawach dotyczących koordynacji ww. świadczeń w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:30 do 14:30
oraz telefonicznie w dniach:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00 pod numerami telefonów:
32 606 3351, 32 606 3352,
32 606 3354, 32 606 3355,
32 606 3357, 32 606 3358,
32 606 3359, 32 606 3361,
32 606 3362, 32 606 3363.
Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.
Adresy e-mail do kontaktu:

koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl

koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl

Od 1 listopada 2015 zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Od 1 listopada 2016 r. zmianie ulegają wysokości zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego i kształtują się następująco:

zasiłek rodzinny:
do 5 roku życia -95 zł miesięcznie
powyżej 5 roku życia do 18 roku życia -124 zł miesięcznie
powyżej 18 roku życia do 24 roku życia -135 zł miesięcznie

dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci miesięcznie

dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie

dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia,

dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.