Drukuj

DODATEK ELEKTRYCZNY

W dniu 18.10.2022r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Na podstawie powyższej ustawy przysługuje dodatek elektryczny, który przyznawany będzie przez tut. Ośrodek. Zadanie realizuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art.27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022r. poz.438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust.1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy,

mikroinstalacja w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1378 z późn.zm.) to jest: instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW;

Przez gospodarstwo domowe o którym mowa w ww. cyt ustawie rozumie się :

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000,00 zł.

W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Pod warunkiem dostarczenia zaświadczenie od sprzedawcy energii elektrycznej potwierdzającego zużycie energii elektrycznej w 2021r. przekraczające 5 MWh.

Druki wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego można pobrać i złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 2 od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 a w czwartki od godz. 9:00 do 16:30 (piątek nieczynne - dzień wewnętrzny) lub ze strony internetowej tut. Ośrodka. Wypełnione wnioski należy składać w pokoju nr 26 mieszczącym się na parterze w siedzibie Ośrodka lub przesłać tradycyjną pocztą. Wnioski można składać również elektronicznie.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Do wniosku można dołączyć kopię deklaracji potwierdzającej fakt zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła zasilanego energią elektryczną do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się od 1 grudnia 2022r. do 1.02.2023r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, informację o przyznaniu dodatku będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka.

UWAGA ! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

DRUKI DO POBRANIA

wniosek o dodatek elektryczny

oświadczenie

RODO

Zachęcamy do złożenia wniosku o dodatek elektryczny za pośrednictwem portalu ePUAP (serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do podmiotu publicznego (dołącz wypełniony formularz wniosku i podpisz pismo Profilem Zaufanym (serwis zewnętrzny).