Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 2 maja 2016 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują

Dodatki do zasiłku przysługują jedynie rodzinie, która posiada prawo do zasiłku rodzinnego.
   

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia .
 • W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
 •  

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO 

 
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
 • Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
  • 24 miesięcy kalendarzowych;
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 • W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.
 • Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA 

 
 • Dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 na wszystkie dzieci.
 • Kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko w przypadku dziecka niepełnosprawnego, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:
  • samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ :drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany;
  • osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
 

DODATEK  Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

 • Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI  DZIECKA

 • Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

DODATEK Z  TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

 

 • Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od listopada  do października następnego roku kalendarzowego.
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
 
 1. W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko albo
 2.  W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.
 

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

 • Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko.
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
 • Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Dla dzieci 16-letnich i starszych koniecznym będzie dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki w bieżącym roku szkolnym, a dla dzieci 5-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne - zaświadczenie lub oświadczenie, że  dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne.Zasiłek rodzinny »

Wymagane dokumenty »

Wzory wniosków »OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS