Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Opieka nad dzieckiem i rodziną Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt
Niedziela, 24 maja 2015 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Osoby niepełnosprawne i starsze

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

PZOON

Dąbrowa Górnicza,  Aleja Piłsudskiego 2
parter (po prawej stronie od głównego wejścia)
tel. (32) 261 72 12 lub 571 332 + tel. wew.

 

 

Barbara Makola wew. 370 pok. 015
Marta Włudarz wew. 371 pok. 014
Izabela Lasek wew. 371 pok. 014
Monika Debudaj wew. 371 pok. 014
Przemysław Krzemiński wew. 372 pok. 010

 

 


Godziny przyjmowania stron

poniedziałek, wtorek, środa, piątek   godz.  900 - 1300

czwartek  700 - 1500

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, powołany został przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i obejmuje zasięgiem swego działania powiat grodzki – Dąbrowę Górniczą.

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz.162 z 2002r. ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz.1328 z 2003 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.11.2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. Nr 228, poz.1681 z 2007r.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej -z dnia 18.12.2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz.1875 z 2007r).Zadania Zespołu

1. Realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zespół orzeka o:

- niepełnosprawności  - w przypadku dzieci do szesnastego roku życia 
- stopniu niepełnosprawności - w przypadku osób powyżej szesnastu lat

2. Przyjmowanie wniosków i wydawanie:

-  legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osób po 16 roku życia
-  legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła  16 roku życia
-  wydawania orzeczeń o stopniu niepełnospraności dla osób po 16 roku życia
-  wydawania orzeczeń o stopniu niepełnospraności dla dzieci do 16 roku życia

3. Sporządzanie informacji zbiorczej o realizacji zadań powiatowego zespołu.

4. Współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych-zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności.

 

Sposób załatwienia spraw

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba ubiegającą się o orzeczenie składa w oryginale:

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dla osoby składającej wniosek po raz pierwszy -  Załącznik nr 1.

2. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o ponownie ustalonym stopniu niepełnosprawności - dla osoby posiadającej orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane na czas określony. (W celu utrzymania ciągłości orzeczenia osoby zainteresowane winny składać w/w wniosek przed upływem jego ważności - nie wcześniej niż 30 dni) -  Załącznik nr 2.

3. Wniosek w sprawie ponownego wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uwzględniającego zmianę stanu zdrowia - dla osoby posiadającej prawomocne orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, której stan zdrowia uległ pogorszeniu -  Załącznik nr 3.

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - w całości wypełnia lekarz prowadzącyZałącznik nr 4.

5. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dla osób do 16-tego roku życia -  Załącznik nr 5

6. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do 16 - tego roku życia) - w całości wypełnia lekarz prowadzący -  Załącznik nr 6.
 
 
UWAGA ! POWYŻSZE DRUKI NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE !
(PIERWSZA I DRUGA STRONA NA JEDNEJ KARCIE A-4)

 
Wnioskodawca wraz z drukami wniosku i zaświadczenia lekarskiego winien złożyć kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenie zasadnicze (karty wypisowe, wyniki istotnych badań), natomiast w przypadku powtórnego składania wniosku przedłożyć kserokopię dotychczasowego orzeczenia lub oryginał do wglądu.
 
Powiatowy Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność.
Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej -  Załącznik nr 7Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kserokopie orzeczenia oraz w przypadku osób po 16- tym roku życia jedno aktualne, niezniszczone (nieużywane) zdjęcie.
 

Członkami składu orzekającego są: lekarze, psycholog, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz pracownicy socjalni. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu w godzinach rannych i popołudniowych.Tryby odwoławcze
Powiatowy Zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, o ile nie uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie.

Terminy załatwienia sprawy
 do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku lub do 2 miesięcy w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych.

 


Polecamy linki do następujących stron

www.rehabilitacja.zpchr.pl- Ośrodki Wypoczynkowe i Rehabilitacyjne
www.zpchr.pl- Baza Zakładów Pracy Chronionej
www.pfron.org.pl- Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
www.glusi.pl - portal dla osób niesłyszących i słabosłyszących
www.biurokarier.idn.org.pl - biuro karier osób niepełnosprawnych
www.idn.org.pl - internet dla niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.info - portal dla osób niepełnosprawnych
www.ipon.pl - internetowy portal osób niepełnosprawnych

 

 

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
Standardy Pomocy


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS