Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Opieka nad dzieckiem i rodziną Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt
Poniedziałek, 5 października 2015 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Pomoc społeczna
 

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia pieniężne

 

Zasady przyznawania zasiłków celowych i okresowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
obowiązujące od dnia 1.01.2014r.


I. Zasiłek okresowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej począwszy od 2008r. gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między UKD a dochodem osoby/rodziny.
Zasiłek okresowy nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 20 zł.


II. Zasiłki celowe

1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na opał – w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 września do końca lutego następnego roku w wysokości 600zł.

2. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z leczeniem, w tym na realizację recept w części lub całości do 50zł na osobę miesięcznie.

W rodzinie wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 100zł miesięcznie. Systematyczne składanie wniosków o tę formę pomocy wymaga przedłożenia przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania leków przez dłuższy czas ze wskazaniem tego okresu. Zakup leków należy udokumentować przedstawiając imienną fakturę z apteki opiewającą na kwotę udzielonej pomocy.
Brak powyższego potwierdzenia uniemożliwi ubieganie się o tę formę pomocy do czasu przedstawienia pracownikowi socjalnemu potwierdzenia zakupu leków na brakującą kwotę z własnych środków w postaci kserokopii recepty z potwierdzeniem jej realizacji w formie faktury.

3. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00zł dziennie od dnia złożenia wniosku dzieciom od 0 nie uczęszczającym do placówek oświatowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych i średnich, w których nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza UKD na osobę w rodzinie, tj. 456zł.

4. Zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb osób i rodzin wynikających z kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.
Wysokość zasiłku ustalona będzie indywidualnie, zgodnie z postanowieniami kontraktu lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.


5. Dofinansowanie wyjazdu na „Zielone kolonie” dla uczniów klas III, ewentualnie uczniów szkół specjalnych tylko w sytuacji, gdy nie można się o nie ubiegać z innych źródeł (np. ZFS) do wysokości 400zł.


III. Gorący posiłek

1. Wyżywienie, w tym gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, z rodzin, których dochód nie przekracza UKD na osobę w rodzinie, tj. 456zł.

2. Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych realizowaną w stołówkach szkolnych, z rodzin, których dochód nie przekracza UKD na osobę w rodzinie, tj. 456zł.


3. Jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni w szczególności osobom bezdomnym, samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku, a których dochód nie przekracza UKD na osobę w rodzinie, tj. 456zł, a w przypadku osób samotnych, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 542zł.

 

UWAGA!

Formy pomocy społecznej, o których mowa wyżej przyznaje się w terminach wynikających z planu pomocy ustalonego przez klienta i pracownika socjalnego na dany rok kalendarzowy.

Powzięta przez pracownika socjalnego informacja o nadużywaniu alkoholu przez klienta pomocy społecznej spowoduje ograniczenie pomocy i zmianę na formę niepieniężną, tj. jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni, a w konsekwencji odmowę przyznania świadczeń.

Ponadto nieuzasadniona odmowa lub rezygnacja z wykonywania prac społecznie użytecznych spowoduje odmowę przyznania świadczeń, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące „Zasady przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej”.
 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS