Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Opieka nad dzieckiem i rodziną Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Pomoc osobom bezdomnym Kontakt
Piątek, 25 kwietnia 2014 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Wzory wniosków

 

POBIERZ WZORY WNIOSKÓW

MPiPS

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 


Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,

Zaświadczenie/oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,


Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27,30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27,30b,30c 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy


Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Oświadczenie


ZASIŁEK RODZINNY

 

Zaświadczenie o zarobkach

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

  

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

 

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniajacej całodobową opiekę

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania


 
 
Wniosek o ustalenie prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 

Wniosek w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia dla niektórych osób...

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 

 Zaświadczene lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną...

 Druk dotyczący wyboru formy płatności


DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 roku ustalone na siebie świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.


 


Wywiad 

 


  OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
Standardy Pomocy


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS